PRIVACY & DISCLAIMER

DISCLAIMER

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.mediafit.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website. Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website. Het is de websitebezoeker verboden om de website:
 • geautomarseerd te bezoeken;
 • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
 • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Mediafit zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Mediafit niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Mediafit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informa op deze website. In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Mediafit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

Bij het bezoeken van de website kan Mediafit informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De gegevens en informatie die aan Mediafit zijn verstrekt, zal Mediafit zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Mediafit zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Mediafit mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
Mediafit handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Mediafit zal op grond van de AVG een register van  verwerkingsactiviteiten bijhouden. Mediafit mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Mediafit niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mediafit gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Mediafit zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mediafit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Mediafit behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Mediafit zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Mediafit verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Mediafit heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Mediafit gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

 • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
 • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de website bezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
 • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.


De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Mediafit de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan via info@mediafit.nl contact met ons op.

Privacyverklaring

Mediafit is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Mediafit doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Mediafit is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Mediafit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verscheidene opdrachten die aan Mediafit worden verstrekt alsmede acquisitie. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Mediafit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mediafit en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mediafit verstrekt. Mediafit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Bankrekening
 • Social media inloggegevens
 • E-mail inloggegevens
 • G-suite/office 360 inloggegevens. Online schijfruimte, agenda en beheerdersfunctie
 • Inloggegevens eventuele hosting
 • Inloggegevens Izettle/sumup (pinsystemen)
 • Verschillende wachtwoorden van verschillende systemen

Doeleinden van de gegevensverwerking

Mediafit zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden door Mediafit verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op:

 • het bouwen van websites en webshops
 • het leveren van logo’s en huisstijlen
 • het leveren van grafisch werk, zoals ontwerpen van visitekaartjes, flyers, folders enz.
 • het beheren van social media

Om deze diensten te op maliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Medi te
verbeteren en om de rela e met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

Mediafit houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Mediafit.

Bewaartermijn

Mediafit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Mediafit gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Mediafit voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Mediafit beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Verder werkt Mediafit enkel in de Cloud. Gegevens worden nergens lokaal opgeslagen. Om in de Cloud te kunnen inloggen is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Tevens wordt er gebruik gemaakt van tweestaps-authenticatie. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Mediafit afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Mediafit legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Mediafit honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@mediafit.nl. Mediafit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.mediafit.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hee altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

Contactgegevens