ALGEMENE VOORWAARDEN

Tot stand gekomen op 6 augustus 2018. Algemene Voorwaarden Mediafit, gevestigd in Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65126548.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Mediafit:
Mediafit, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65126548.

Bedrijf:
De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van
een bedrijf of beroep.

Consument:
De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Mediafit voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht
met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever:
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de

Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Mediafit en de opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Mediafit en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mediafit, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Mediafit en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Mediafit zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Mediafit kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
Opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod dan is Mediafit daaraan niet gebonden.
De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mediafit anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Mediafit niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever Van de offerte van Mediafit

Artikel 4 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

Mediafit en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen. Zowel Mediafit als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, opzeggen.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Mediafit de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Mediafit zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Mediafit de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Mediafit daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Mediafit proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Mediafit zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mediafit kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de
Opdrachtgever en Mediafit zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

Mediafit zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Mediafit heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Mediafit hoeft de Opdrachtgever hier niet op de hoogte van te stellen. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Mediafit heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mediafit het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Mediafit niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mediafit het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Mediafit.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Mediafit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 Annulering

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.
In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van:

 • 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
 • 4 werkdagen voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;
 • 1 week voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
 • 2 weken voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;
 • 1 maand voor aanvang 10% van het Honorarium te voldoen;

In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 9 Ontwikkeling of onderhoud website

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, Wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Mediafit.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Mediafit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
Mediafit zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en Mediafit. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd.

De Opdrachtgever is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.

De Opdrachtgever is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek

Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk. Mediafit brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Mediafit over gaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gesteld.

Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Opdrachtgever, kan de Opdrachtgever met Mediafit een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Opdrachtgever na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal Mediafit hier aparte tarieven voor hanteren.

Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal Mediafit na oplevering van de website de Opdrachtgever gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door Mediafit hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 10 Inhoud website

Mediafit is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Opdrachtgever. Mediafit heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
Mediafit is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de Opdrachtgever onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Mediafit op te hoogte van was deze inhoud.

Artikel 11 Malware en/of virussen

De Opdrachtgever plaatst geen malware en/of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen.

Indien de Opdrachtgever malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.

Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Opdrachtgever met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft Mediafit het recht de Overeenkomst te beëindigen en de website buiten werking te stellen.

Artikel 12 Hosting

Mediafit heeft geen eigen hosting tot beschikking. Mediafit schakelt voor de hosting een derde-partij in. Mediafit fungeert hier in de hoedanigheid als reseller. Wanneer de Opdrachtgever over het dataverkeer limiet gaat heeft Mediafit het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider. Mediafit verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie. Mediafit is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Mediafit ingeschakelde derden. Mediafit is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, door Mediafit ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Artikel 13 Hostingsovereenkomst

De Opdrachtgever en Mediafit kunnen voor één jaar een hostingsovereenkomst overeenkomen. De Opdrachtgever dient hostingskosten jaarlijks vooraf te voldoen aan Mediafit De Opdrachtgever kan de hostingsovereenkomst jaarlijks opzeggen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 14 Domeinregistratie

Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Opdrachtgever zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Mediafit is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.

De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.

Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.

Mediafit is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 15 Honorarium

Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Mediafit.

Van alle bijkomende kosten zal Mediafit tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 16 Wijziging honorarium

Indien Mediafit bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Mediafit gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Mediafit het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Mediafit;
 • rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vind in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Mediafit alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Mediafit zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Mediafit zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 17 Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Mediafit opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Mediafit gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Mediafit heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Mediafit schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Mediafit alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Mediafit zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Mediafit binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 18 Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Mediafit.

 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 19 Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Mediafit.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 20 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Mediafit aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. De Opdrachtgever is verplicht 50% van de factuur aan te betalen voordat Mediafit met de opdracht begint. Bij de oplevering van het concept is de Opdrachtgever verplicht 25% te betalen. Na de eerste fase is de Opdrachtgever verplicht 15% te betalen en de overige 10% dient bij oplevering te worden voldaan.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Mediafit aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Mediafit is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 week plaats.

Mediafit en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Mediafit en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Mediafit onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mediafit, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mediafit, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Mediafit pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Mediafit de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 22 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Mediafit het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Mediafit bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Mediafit omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mediafit kan worden gevergd.


Mediafit behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig. niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Mediafit bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Mediafit bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Mediafit omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mediafit kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mediafit kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mediafit op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Mediafit de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Mediafit niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Mediafit geleden schade.

Artikel 24 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Mediafit of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mediafit geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mediafit niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in-of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door

Mediafit in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
Mediafit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mediafit zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Mediafit als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Mediafit zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Mediafit ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mediafit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 25 Garanties

De overeenkomst tussen Mediafit en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Mediafit garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Mediafit na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

ledere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Mediafit in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mediafit geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Mediafit gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Mediafit aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Mediafit nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Mediafit niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Mediafit binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 26 Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Mediafit gemeld te worden.

Artikel 27 Aansprakelijkheid

Mediafit is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Mediafit.
Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

   

 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Mediafit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Mediafit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mediafit is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mediafit kenbaar behoorde te zijn.

Indien Mediafit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mediafit beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Mediafit aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Mediafit overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Mediafit aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Mediafit e melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

ledere aansprakelijkheidsvordering jegens Mediafit vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mediafit of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 28 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Mediafit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Mediafit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Mediafit zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mediafit en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 29 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Mediafit en de door Mediafit (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 30 Intellectuele eigendom

Mediafit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mediafit behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 31 Geheimhouding

Zowel Mediafit als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, clienten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 32 Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Mediafit verstrekt, zal Mediafit zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Mediafit handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Mediafit zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Mediafit informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Mediafit verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Mediafit mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Mediafit niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Mediafit mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Mediafit niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Mediafit zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Mediafit de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. 

Artikel 33 Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 34 Wijziging algemene voorwaarden

Mediafit heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Mediafit zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 35 Klachtenregeling

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft kan de Opdrachtgever per e-mail aan Mediafit een klacht indienen. De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee weken bij Mediafit in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaand van de klacht. Mediafit behandelt alle klachten vertrouwelijk Indien de Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Mediafit de klacht van de Opdrachtgever niet in behandeling nemen. Pas wanneer Mediafit de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen. Mediafit zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 36 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mediafit partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 37 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 65126548.